Funktionspræster

I det nedenstående kan du finde de forskellige funktionspræster i Slagelse Provsti, kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af deres arbejde.


Korshærspræsten

Kirkens Korshær har 3 varmestuer i Slagelse provsti; i Slagelse, i Korsør og Skælskør. Hertil er der knyttet en korshærspræst. Korshærspræstens opgave er at være præst for de af byens udsatte (misbrugere, hjemløse, ensomme og psykisk syge), som kommer i varmestuerne. Korshærspræsten står bl.a. til rådighed for sjælesorg, gudstjenester, andagter og bisættelse af varmestuens brugere. Derudover er korshærspræsten tilstede som et lyttende øre for mennesker, der ikke altid oplever sig set og lyttet til.

Korshærspræsten er primært at møde tirsdage i varmestuen i Slagelse, Sdr. Stationsvej 2 og torsdage i varmestuen i Korsør, Havnegade 13.

Christina Ørskov Christensen har været korshærspræst i provstiet siden 2009 og er også sognepræst i Sct. Mikkels kirke.

Læs mere på Kirkens Korshær


Sygehuspræsten

Folkekirken har godt 90 sygehuspræster tilknyttet sygehuse, hospitaler og psykiatriske hospitaler landet over.

Sygehuspræsten står til rådighed for både pårørende og patienter uanset sygdomsforløbets karakter.

Sygehuspræsten kan tilkaldes af både patienter og pårørende uanset sygdomsforløbets karakter, ligesom sygehuspræsten er til rådighed for personalet, som kan have brug for at tale om svære oplevelser i forbindelse med eksempelvis dødsfald eller alvorlig sygdom blandt både patienter eller personale.

Ved sygehuspræstens fravær og ferie, kan der ringes til egen sognepræst, som kan findes på sogn.dk, eller til en af de øvrige præster i Slagelse( provsti).

Find liste over landets sygehuspræster og læs mere om sygehuspræstens arbejde

 

I Slagelse provsti er der to sygehuspræstestillinger:

Den ene stilling er knyttet til det somatiske sygehus:

Kontakt:

Bente Holm Viuf
Tfl: 24 96 07 78
E-mail: bvi@regionsjaelland.dk

Den anden stilling er knyttet til det psykiatriske sygehus:

Kontakt:

Stillingen er vakant - men betjenes midlertidigt af

sygehuspræst Thomas Gudbergsen fra Holbæk sygehus
Tlf: 23 67 30 53
E-mail: tgu@km.dk


Flygtningekontaktpræster og religionsdialog

Vi har to flygtningekontaktpræster i Slagelse provsti og én præst, der har som en del af sin stilling at medvirke til at udvikle dialogen/samtalen med andre trossamfund i Slagelse provsti, herunder stå for planlægning og gennemførelse af dåbsundervisning for asylansøgere i provstiet.

De to flygtningekontaktpræster er:

Sognepræst (kbf) Rikke Pedersen
Agersø-Omo pastorat
Egholmvej 3
4244 Agersø
Træffes alle dage undtagen mandag.
Tlf.: 58 19 80 22
E-mail: rip@km.dk

Sognepræst (kbf) Nina Dyrhoff Nyegaard
Marsk Stigs Vej 19, Halseby
4220 Korsør
Tlf.:58 38 00 21
E-mail: ndn@km.dk

 

Provstiets kontaktpræst for asylansøgere og andre trossamfund:

Sognepræst ( kbf) fra Sct. Mikkels sogn
Simon Daniel Buchwald Jensen
Sct. Mikkels sogn
Østerbro 36
4200 Slagelse
E-mail: sdj@km.dk
Tlf.: 58 52 11 78
Træffes bedst: man., tirs., tor. kl. 11 - 12. Ons. kl. 17 - 18.
Fredag er fridag.

 

Træd indenfor! Folkekirken er åben

Folkekirken og den evangelisk-lutherske tro er ukendt for mange asylansøgere, flygtninge og indvandrere, når de først kommer til landet. Derfor har Folkekirkens mellemkirkelige Råd udgivet en folder, der skal byde nye velkommen og give et indblik i folkekirken og hvad den kan tilbyde.

Læs folderen "Træd indenfor".

Folkekirkens mellemkirkelige Råd er en del af folkekirken.

Rådet er det organ, som tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet.

Rådet tager stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale kirkelige organisationer og følger deres arbejde.

I Rådet sidder et medlem udpeget fra hvert af folkekirkens 10 stifter, en repræsentant for Kirken i Grønland samt to af folkekirkens biskopper, begge udpeget af Kirkeministeriet. Rådet har et sekretariat i København. Rådet blev oprettet ved lov i 1990 som officielt organ i folkekirken.

Kilde: Folkekirkens Mellemkirkelige Råd


Gymnasiepræsten

I Slagelse provsti er der én gymnasiepræst – sognepræst Marianne Myssen, der til daglig er sognepræst i Sørbymagle-Kirkerup pastorat

Kontaktoplysninger:
Marianne Myssen
sognepræst Sørbymagle-Kirkerup
Mobil:  20 45 01 45
E-mail: marm@km.dk

Gymnasiepræsten står til rådighed for elever og lærere på gymnasiet/HF med tilbud om samtaler under tavshedspligt. Gymnasiepræsten står også til rådighed, hvis man skulle have behov for, at hun deltager i undervisningen med sin teologiske viden mhp etiske/moralske/religiøse problemstillinger i undervisningen.

Gymnasiepræsten kommer fast én gang om måneden på gymnasiet og har kontortid i et lokale stillet til rådighed af gymnasiet. Gymnasiepræsten kan dog også tilkaldes på andre tider, hvor der er brug for hendes deltagelse. Præsten er et supplement til gymnasiet/ HFs allerede eksisterende tilbud, psykolog, coach ell. andet. Der kan henvises til præsten i forbindelse med dødsfald. Præsten kan skrives ind i gymnasiets generelle plan ved krisehåndtering.


Værnspræster (feltpræster, flyverpræster og orlogspræster)

Afghanistan 05-09-2012

Når en militær enhed bliver udsendt, rejser der som udgangspunkt altid en værnspræst med. Det gælder både i hæren, søværnet og flyvevåbnet. Der er i alt hvenved 95 præster tilknyttet hæren, søværnet og flyvevåbnet.

I Slagelse provsti er der 4 værnspræster (to feltpræster og én orlogspræst), som på skift bliver udsendt på internationale missioner.

Feltpræster arbejder ikke altid i verdens brændpunkter. De fungerer også som vigtige samtalepartnere for soldater og deres pårørende både før og efter udsendelse.

 

Hvad laver en feltpræst?

Når feltpræsten er udsendt, afholder han eller hun blandt andet gudstjeneste, tilbyder samtaler og sjælesorg, arrangerer foredrag, festligholder højtider og lignende, som fremmer det sociale liv i lejren.

Derudover støtter feltpræsten hærens myndigheder ved overbringelse af dødsbudskab, kistemodtagelse samt militær begravelse.

Ligesom læger og sygeplejersker er feltpræster non-kombattante. De deltager derfor ikke i kamp, og de har ret til at bære Røde Kors-armbind. 

Når en værnspræst er udsendt i længere tid betaler Forsvaret præstens løn, og der bliver ansat en vikar under udsendelsen. Under kortere udsendelser klares det hjemlige sognepræstearbejde af kollegaerne under rådighedsordningen.

Læs mere om værnspræsternes arbejde


Arresthuspræst

Her i Slagelse Provsti har vi et Arresthus med 29 indsatte, og det betjenes af:
Sognepræst (kbf) og Arresthuspræst Helene Holm.
Helene Holm træffes på tlf. 23 45 68 86 og E-mail hc@km.dk.

Som indsat i et fængsel eller arresthus er man afskåret fra livet uden for murene og dermed også fra sin lokale sognepræst.
Derfor har folkekirken ansat 60 fængsels- og arresthuspræster, så indsatte også kan komme til gudstjeneste og tale med en præst.
Arresthuspræsten tilbyder fortrolige samtaler til de indsatte. For mange indsatte bliver samtaler et frirum i fængslet. Fængselspræsten har naturligvis tavshedspligt, og det betyder, at man som indsat kan sænke blokaderne og tale frit, da der ikke bliver ført til protokols.
Ofte taler indsatte med fængselspræsten om deres frustration over den situation de sidder i, om afmagt, skyld, afsavn til familie og venner, tilgivelse og tro.  


Folkekirkens katastrofeberedskab (FKK) - og beredskabspræsterne

Katastrofeberedskabets 42 præster står klar til at rykke ud med akut hjælp til sårede og pårørende, når større ulykker og katastrofer sker.

Beredskabspræsterne er fordelt over hele landet, og de er også parat til at rejse til udlandet, hvis danskere er berørt af en katastrofe langt hjemmefra. 

Provsten for Slagelse Ulla Thorbjørn Hansen er leder af af FKK’s arbejde i Region Sjælland og er samtidig blevet valgt som formand for FKK’s Nationale Forum, der består af landets 5 ledende beredskabspræster.

Håndbog for beredskabspræster

Læs mere på: https://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/katastrofeberedskab

Kilde: Folkekirken.dk