Slagelse kloster

 En del af vores kulturarv midt i Slagelse by

Oprindeligt var Helligåndskirken benævnt Slagelse Hospitalskirke. Den er sammenbygget med resterne af det gamle Helligåndshus.

Helligåndshuset i Slagelse forekommer første gang i skrifter fra 1372 og fra 1498 omtales direkte at der har været et kapel.

Hospitalet i Antvorskov blev forenet med helligåndshuset og Frederik II gav i 1585 en fundats for det samlede hospital.

Altertavle: « Den fortabte søns hjemkomst ». Malet af Troels Trier og anskaffet i 1933
Den nuværende kirke er opført i 1865. Arkitekt : Etatsråd H. Chr. Hansen.
Kirken er bygget på et kampestensfundament fra den ældre kirke – bygget 1450-1500.

Slagelse kloster ledes af en bestyrelse bestående af biskoppen over Roskilde Stift, stiftamtmanden, politidirektøren i Sydsjællands og Lolland-Falsters politi og af kommunaldirektøren i Slagelse kommune – eller en på ledelsesniveau, som disse udpeger i deres organisationer, samt provsten. Bestyrelsen vælger selv sin formand.  Formand for bestyrelsen er p.t. provsten for Slagelse provsti.

Klostrets daglige ledelse varetages af en forstander, der tillige fungerer som sekretær for bestyrelsen Ansættelsen af forstanderen er godkendt ved Kongelig resolution.

Fundats for Slagelse Kloster

Rundvisning

Det er muligt at aftale en grupperundvisning på Slagelse Kloster. Aftale om rundvisning kan ske ved henvendelse til Klosterforstanderen.

Pris : 1.000,00 kr.

Kontakt:
Klosterforstander Helle Jürgensen
Bredegade 7D
4200 Slagelse
Tlf : 29 67 53 03
E-mail : slagelsekloster@mail.dk

Spørgsmål og svar

Bor der nonner eller munke på klostret ? Nej – der har aldrig boet nonner eller munke på Slagelse Kloster. Det blev stiftet som et helligåndshus og havde til opgave at pleje syge og gamle.

Hvem bor i dag på Slagelse Kloster ? Beboerne er alle selvhjulpne, aktive seniorer, der er fyldt 60 år. Det er meget attraktivt at søge bolig på klostret hvorfor vi har en lang interesseliste.

Hvad laver man på Klostret ? Beboerne har deres egne lejligheder – alle med køkken og bad. Der er forskellige fællesaktiviteter man kan deltage i : ugentligt fælles kaffe, sommerudflugt, påske- og julefrokost samt mulighed for fællesspisning en gang om måneden. Vi har en forventning om at beboerne ønsker et socialt fælleskab når man bor på klostret.

Helligåndssalen

Helligåndssalen er den ældste del af klostret og er resterne af det oprindelige helligåndshus

I dag benyttes Helligåndssalen som festsal for klostrets beboere.

Elever fra Latinskolen i Slagelse indtog deres måltider i Helligåndssalen og derfor har H.C.Andersen også spist sine måltider her, ligesom han blandt andet havde sin gang på kirkegården, der nu er udlagt som græsplæne.

Salen er udsmykket med to fresker malet i 1938 af Niels Larsen Stevns: « Den barmhjertige Samaritan » og « De ti Spedalske ».

Klostrets økonomi

Vi modtager ingen støtte fra det offentlige. Beboerne betaler husleje, lys og varme. Sct. Peders og Sct. Mikkels giver et årligt bidrag til kirkens drift, ellers er det udelukkende via frivillige bidrag, bidrag fra fonde samt indtægter ved rundvisninger er vi i stand til at holde de fredede bygninger i en forsvarlig stand.

Alle bidrag er velkomne.